top of page

Privacy Policy

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ‘CCCL/เรา’) เป็นโปรเจกต์ภายใต้มูลนิธิแสงซึ่งองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร CCCL เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ https://www.ccclfilmfestival.com/ รวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ของ CCCL เราขอเรียนว่าเราเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน และตระหนักถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์อย่างยิ่ง เราจึงต้องการที่จะชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล สำหรับการใช้บริการของเราข้างต้น ผ่านทางช่องทาง ดังต่อไปนี้

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

CCCL ไม่มีนโยบายการขายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลที่สามอื่น หรือองค์กรอื่นใด

การเปิดเผยข้อมูลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้ร้องขอและให้ความยินยอมให้เราดำเนินการให้ หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล

เพื่อการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการของเราให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด เราอาจทำความตกลงไว้กับบุคคลที่สามเพื่อให้ดำเนินงานกับเรา หรือดำเนินการในนามของเรา ทั้งนี้บุคคลที่สามนั้นจะต้องยอมรับข้อตกลงคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้เป็นความลับเช่นเดียวกัน

การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ ข้อมูลที่ท่านให้ไว้โดยตรงจากการลงทะเบียนผ่านระบบเว็บไซต์ CCCL การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่จัดเตรียมโดย CCCL คุกกี้ ข้อมูลการทำรายการ และประสบการณ์การใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือช่องทางอื่นใด เช่น

  • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เพศสภาพ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง

  • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์

  • ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP Address MAC Address Cookie ID

  • ข้อมูลอื่นๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูล
เราจะนำข้อมูลของท่านมาใช้เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ https://www.ccclfilmfestival.com/ แพลตฟอร์มออนไลน์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ในการดูแลของ CCCL ตลอดจนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการออกแบบกิจกรรมและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ CCCL หรือกิจกรรมที่เกิดจากการร่วมมือระหว่าง CCCL และพันธมิตรของ CCCL

 

หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เราจะแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อขอความยินยอม และจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ เราจะไม่กระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์อย่างอื่น ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับท่านไว้ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวม 

 

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” จะทําให้เว็บไซต์ CCCL สามารถบันทึกหรือจดจําข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทําการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่ อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้น ทํางานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ได้ดีมากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจําเว็บไซต์ที่ท่านใช้บริการ ทั้งนี้เว็บไซต์ CCCL จะนําข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือกิจกรรมอื่นของ CCCL เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ของ CCCL ต่อไป

 

ผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

       ในกรณีที่ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านใดเป็นผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือเป็นผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การให้ความยินยอมของท่านต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนท่านด้วย

        เราไม่สามารถจำแนกอายุของผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ หากท่านเป็นผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลโดยที่ท่านไม่ได้รับทราบหรือได้รับการยินยอมจากท่าน ท่านสามารถร้องขอให้เราลบข้อมูลดังกล่าวได้โดยการแจ้งผ่านอีเมล info@ccclfilmfestival.com

สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านสามารถใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้

  1. สิทธิในการแจ้งให้ทราบท่านสามารถทราบรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูล จากนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

  2. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น)

  3. สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ถึงกำหนดเวลาที่เราจะต้องทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถใช้สิทธิระงับการทำลายและให้เราจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อไปได้

  4. สิทธิในการเข้าถึง ขอสำเนา หรือให้เปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง หรือรับ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเองที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา และขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร เราขอสงวนสิทธิในการมอบสำเนาข้อมูลให้แก่ท่านด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

  5. สิทธิในการขอคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่กฎหมายให้อำนาจเราในการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านก่อน โดยสามารถร้องขอใช้สิทธินี้ได้โดยการติดต่อเราผ่านอีเมล info@ccclfilmfestival.com

  6. สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของได้ ดังต่อไปนี้

6.1.  ข้อมูลของท่านไม่มีความจำเป็นที่จะเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน

6.2.  เมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอม และเราไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการปรับปรุงข้อมูลลงในเว็บไซต์ ของเราโดยเร็วที่สุด ปัจจุบันนโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางอีเมล info@ccclfilmfestival.com

bottom of page