top of page

พิรุณ ศันสนยุทธ

Film Slate Marker

ปุ้น เรียนโฮมสคูลมาตั้งแต่ ป.1 ถึง ม.3 ปัจจุบันหยุดเรียนเพื่อค้นหาตัวเองผ่านการทำงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นดนตรี งานเขียน วาดรูป และงานฝีมืออื่นๆ เช่น เย็บผ้า ปุ้นพบว่างานสร้างสรรค์ไม่เพียงทำให้ชีวิตหนีออกจากความเบื่อหน่าย แต่ยังช่วยให้ได้พบสิ่งใหม่ๆ ผ่านการสร้างงาน แลกเปลี่ยนและเรียนรู้จากการเสพงานผู้อื่น

bottom of page