top of page

พลอยใส คำยอด

Film Slate Marker

พลอยใส นักเรียนชั้นม.ปลาย จากโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน สนใจงานศิลปะและได้เข้าร่วมประกวดวาดภาพในกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญในการทำงานฝีมือ เช่น การม้วนกระดาษ และประดิษฐ์ของใช้จากทักษะงานฝีมือ พลอยใสเป็นชาวไทใหญ่และอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายของกลุ่มชนเผ่า จึงทำให้ได้เห็นความเชื่อและวิถีชีวิตที่แตกต่างออกไป และทำให้พลอยใสอยากจะนำเสนอเรื่องราวความแตกต่างผ่านประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

bottom of page